Īđîäā¸ōņ˙ âāđíčöā â ęîėīëåęōå, â īđčíöčīå öåëûé đåņōîđāí-īčâįāâîä, íî īđîčįâîäčōåëüíûå īîęāįāōåëč ęîíå÷íî íāėíîãî īđåâûøāūō īîí˙ōčå ũōîãî íāįâāíč˙!

Ņäåëāíî â 1992ã, īëāíû âëāäåëüöåâ ėåí˙ëčņü, īđāęōč÷åņęč įęņīëķāōčđîâāí íå áûë, ōîëęî íā čņīûōāíčū

Äîëãî īîäķėāëč - đåøčëč īđîäāâāōü.

Åņëč įāčíōåđåņķåōåņü - īîįâîíčōå 8(1049)5731-6263
                                               čëč ôāęņ 8(1049)5731-6263
                                               čëč ũ-ėāéë
hk@kex.de

hk 16 farb

 

1thumb
2thumb
3thumb
4THUMB
innen1thumb
innen2thumb
innenlauterthumb

 Âāđíčöā-īčâįāâîä 200000 ãë/ãîä

heizkesselthumb
hopfendosiererthumb
kaltkomprthumb
luft2thumb
luft1thumb
muehle2thumb
muehle3thumb
muehlethumb
silothumb
silo2thumb
tank1thumb
tank2thumb
tank3thumb
tank4thumb
tech1thumb
tech3thumb
tech4thumb
tech5thumb
tech6thumb
tech7thumb
tech8thumb
techlauterthumb
tech8thumb
tech9thumb
waagethumb
tech2thumb

>>